Článok I.


Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom webového sídla ttsport.sk, ktorého prevádzkovateľom je TTplus, s.r.o., IČO: 46 810 838, DIČ: 2023585080, IČ DPH: SK2023585080 so sídlom: Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina (ďalej len „predávajúci). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“), pričom bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že predmetnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a predávajúcim.

Článok II.

Objednávka a storno objednávky
Elektronická objednávka kupujúceho realizovaná prostredníctvom webového sídla ttsport.sk predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky.

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri jeho registrácii na webovom sídle ttsport.sk., alebo na e-mailovú adresu uvedené pri zadávaní objednávky (objednávka bez registrácie). Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie objednávky.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Do predmetu správy je potrebné uviesť „STORNO“ a súčasne riadne identifikovať objednávku, ktorá má byť stornovaná. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná celá suma späť na jeho účet.

Článok III.

Cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim prijatá, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas.
Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (tzv. objednávka s povinnosťou platby“), ako aj poplatok za dopravu a manipulačné.
Kúpna cena je cena uvedená na webovom sídle ttsport.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.
Všetky kúpne ceny tovarov sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.
Kupujúci si môže vybrať zo štyroch spôsobov platby kúpnej ceny:

1. Dobierka - v hotovosti kuriérovi pri prebratí objednávky.
2. Úhrada vopred na bankový účet predávajúceho – kupujúci na účet predávajúceho prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky.
3. Platba v hotovosti (pri osobnom odbere) - zákazník zaplatí sumu v hotovosti
4. Online platba kartou - VISA a MasterCard - pripravujeme

Ak si zákazník zvolí spôsob platby dobierkou, bude mu tiež naviac pripočítaný príplatok vo výške 1,- Eur. Pri nadrozmerných zásielkach cez Geis je suma dopravy 14,90 €.
Ak si kupujúci zvolí druhý spôsob platby (úhrada vopred na bankový účet predávajúceho), predávajúci mu na e-mail zašle číslo účtu a variabilný symbol, ktorý uvedie do platobného formulára.
Ak si zákazník zvolí platbu v hotovosti, zaplatí osobne priamo na predajni v Žiline.
V prípade platby kartou má zákazník po vytvorení objednávky možnosť prekliknúť sa do platobnej brány GoPay, kde môže zaplatiť vytvorenú objednávku prostredníctvom platobnej karty. - pripravujeme


Článok IV.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý je vedený skladom, po potvrdení objednávky - platba na dobierku. Pri platbe prevodným príkazom dodá predávajúci kupujúcemu tovar vedený skladom po pripísaní platby na účet predávajúceho. Pre tovar, ktorý nie je skladom, platí doba dodania uvedená na stránke. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky na sklade (o čom bude kupujúceho informovať), bude tovar kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky.
V prípade neočakávaného meškania predávajúci operatívne informuje kupujúceho a dohodneme sa s ním na inom možnom postupe tak, aby bolo vyhovené kupujúcemu v maximálnej možnej miere.
Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. V prípade rozmernejšieho alebo ťažšieho tovaru si kupujúci zabezpečí vynášku do bytu vo vlastnej réžii, alebo kupujúci v predstihu kontaktuje predajcu o možnosti špeciálneho dovozu, prípade vynášky takéhoto tovaru.

Ku kúpnej cene tovaru bude pripočítaný poplatok za dopravu :

Doprava Poplatok (Eur)
 do 2kg  3.10
   

 

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou : Slovenská Pošta a.s., Packeta Slovakia s. r. o.

Článok V.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Odberateľovi (právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia) nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: TTplus, s.r.o., Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina, e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Na tento účel môže tiež kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na webovom sídle ttsport.sk.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena, vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvoli iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar osobne na adrese : TTplus, s.r.o., Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci má právo tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a ) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b ) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
c ) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d ) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e ) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
f ) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
g ) preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
h ) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok VI.

Zodpovednosť predávajúceho za vady
V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovedá predávajúci za vady tovaru v zmysle ust. § 619 a násl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník vznp., nasledovne:
a ) predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim; pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením; pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena,
b ) ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka),
c ) záručná doba je 24 mesiacov; ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty,
d ) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
e ) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
f ) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
g ) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
h ) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
i ) ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto právo na výmenu veci právo na primeranú zľavu,
j ) práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúce, u ktorého bola vec kúpená; ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy; podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim,
k ) práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatní v záručnej dobe,
l ) doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta; predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, keby právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania,
m ) ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci; to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok VII.

Reklamačné podmienky
Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše kupujúci písomný záznam s doručovateľom tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku kategórie domáce, profesionálne použitie, nesprávnou montážou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, poveternostnými vplyvmi, nesprávnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením.
V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania vzťahuje sa na reklamačné konanie postup v zmysle reklamačného poriadku umiestneného na webovom sídle ttsport.sk.
Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, vznp. Záručná doba v týchto prípadoch je 12 mesiacov.
Záručná doba 12 mesiacov platí aj v prípade, ak zákazník kupuje používaný tovar.
30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na reklamačné stredisko na adrese Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina, alebo ak nie je nutná oprava na servisnom stredisku lehota začína plynúť od zdokumentovania vady tovaru kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie a to aj pripraviť stroj na reklamáciu do 15 dní odo dňa nahlásenia reklamácie alebo zdokumentovania poškodenia v čo najkratšom čase ako mu je umožnené po nahlásení reklamácie.
Postup reklamácie určuje dodávateľ. Reklamácia sa rieši ďiaľkovou komunikáciou.
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp..
Prevádzkovateľom webového sídla je TTplus, s.r.o., IČO: 46 810 838, DIČ: 2023585080, IČ DPH: SK2023585080, so sídlom: Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina.
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Odoslaním objednávky, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod.-
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Údaje môže kupujúci zmeniť na webovom sídle ttsport.sk, po jeho prihlásení sa. Ak sa kupujúci rozhodne vymazať svoj e-mail zo zasielania noviniek, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to po odkliknutí odkazu na konci e-mailu, ktorý mu bol zaslaný.
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s TTsport, s.r.o.ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská Pošta a.s., Packeta Slovakia s. r. o., Microsoft
Kupujúci berie na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznp.. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.ttsport.sk/informacie/ochrana-osobnych-udajov


Článok IX.

Kontaktné údaje na predávajúceho


Bankové spojenie:
Fio banka a.s. : 2301266899/8330
IBAN: SK32 8330 0000 0023 0126 6899
BIC (SWIFT): FIOZSKBA

Článok X.

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
Žilina, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79
tel. č. 041/7632130,041/7245868, fax. č.: 041/7632139, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Platné v Slovenskej republike

Záverečné ustanovenia

  • Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.
  • V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  • Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
  • Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n)Zákona o ochrane spotrebiteľapri predaji na diaľku.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 20.12.2022